Villkor för Plan ‘n Park. Uthyrning av privata parkeringsplatser

Genom att använda tjänsterna på vår hemsida under domänen www.plannpark.com accepterar du dessa användarvillkor.

 

 

Villkor för Plan ‘n Park. Uthyrning av privata parkeringsplatser

Genom att använda tjänsterna på vår hemsida under domänen www.plannpark.com accepterar du dessa användarvillkor.

 

§1 Start

  1. Hemsidan drivs av Plan ‘n Park, CVR-nr. 38651722, Bredgade 36B, 12260 København K (senare kallad "Plan ‘n Park").
  2.  Plan ‘n Park erbjuder parkeringsplatser i hela Sverige, förutsatt att det finns registrerade utrymmen i det önskade området.
  3.  Plan ‘n Park har inget ansvar om det finns ledigt parkeringsplats i det önskade området. Tillgänglig plats kan hittas i Appen.

§2 Medlemskap

2.1. Tillgången till användning av parkeringsplatser som görs tillgänglig av Plan ‘n Park förutsätter att använderen är registrerad som medlem av Plan ‘n Park. Medlemmar i Plan ‘n Park kan komma överens om att använda en annan medlems parkeringsplats eller liknande via Plan ‘n Parks plattform.

2,2. Medlemskapet i Plan ‘n Park är etablerat och träder i kraft genom:

a) medlemmens godkännande av dessa villkor:

b) medlemmen har angivit rätt medlemsuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter) i medlemskapsprofilen för Plan ‘n Park. När som helst kan en medlem ändra eller ta bort dessa data under menyn "användarprofil". Genom att radera medlemsuppgifterna, vilket är en förutsättning för medlemskap i Plan ‘n Park, anses medlemskapet ha avslutats automatiskt.

2.4. När medlemskapet är etablerat, kommer medlemmen automatiskt att få en bekräftelse som skickas till den e-post som ges av medlemmen.

2,5. Plan ‘n Park kan när som helst och utan samtycke avslå eller säga upp medlemskap utan varning eller meddelande. Varje medlem kan säga upp medlemskapet utan varning under menyn "Mitt konto".

 

§3 Tjänster

3.1. Medlemmarna i Plan ‘n Park kommer endast att få tillgång till en kommunikationsplattform (databas). Plattformen gör det möjligt för förare att upprätta kontakt med privata ägare av parkeringsplatser, som annonserar en parkeringsplats, med syfte att upprätta ett mer specificerat avtal om parkering. Avtalet görs mellan bilist/medlem och ägare till parkeringsplatsen. Plan ‘n Park är inte part i det slutliga avtalet, utan bara en leverantör av kommunikationen. Se §7 för mer information.

 

§4 Betalning

4.1. Om inte annat anges måste användaren alltid följa de gällande riktlinjerna för prissättning med Plan ‘n Park. Det är tillåtet att komma överens om annat än det som anges i våra användarvillkor. Riktlinjerna visas automatiskt när en annons om användning av en parkeringsplats görs.

4.2. Kommunikationsplattformen innehåller en betalningsmodul som möjliggör onlinebetalning för parkering mellan användare och ägare. När onlinebetalning används, är beloppet reserverat på medlemmens kredit eller Dankort när han eller hon bokar en parkeringsplats. Betalningen dras på kreditkortet 24 timmar efter parkens planerade startpunkt.

4.3. Plan ‘n Park förbehåller sig rätten att återkalla beloppet trots medlemmets klagomål baserat på uppgifter som samlats in från ägaren.

 

§5 Marknadsföring

5.1. Direkt eller dold annonsering, liksom någon annan typ av märkning på Plan ‘n Parks hemsida av användarna för egen räkning eller för andras räkning är strängt förbjudet om inte avtalats med Plan ‘n Park.

5,2. Varje handling som strider mot 5.1. anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet mellan Plan ‘n Park och medlemmen. Plan ‘n Park förbehåller sig rätten att ta bort innehåll på hemsidan och kommer att vidta ytterligare rättsliga åtgärder som anses nödvändiga av Plan ‘n Park på grund av eventuella brott mot 5.1.

 

§6 Medlemmens särskilda skyldigheter

6.1. Medlemmen ansvarar för riktigheten av den information som erbjuds av honom eller henne och att uppgifterna som lämnas till Plan ‘n Park inte stämmer överens med gällande lagar eller rättigheter för tredje part när som helst.

6.2. Medlemmen ansvarar för att han, genom att använda Plan ‘n Parks hemsida, inte lägger något innehåll på Plan ‘n Parks hemsida som är oanständig eller olaglig, innehåller virus, program eller programvara som kan skada programvaran eller hårdvaran i Plan ‘n Park eller andra användare.

6.3. Medlemmen ansvarar för att han eller hon inte kommer att använda data på Plan ‘n Parks hemsida för något annat syfte än kontakt direkt kopplad till Plan ‘n Parks tillhandahållande av parkeringsplatser, särskilt användningen av e-postadresser och postadress, kunskap av vilken medlemmen kan få via hemsidan för Plan ‘n Park.

6.4. Medlemmen ansvarar för att han eller hon kommer att använda plattformen enligt de riktlinjer som fastställs i dessa villkor. Vid misstänkt missbruk förbehåller sig Plan ‘n Park rätten att analysera medlemmens korrespondens med andra användare via plattformen samt rätten att säga upp medlemmens medlemskap.

 

§7 Ansvarsfriskrivning för Plan ‘n Park

7.1. Plan ‘n Park är enbart en mellanhand, som erbjuder en kommunikationsplattform och tar inget ytterligare ansvar. Användningen av Park N Parks tillhandahållande av parkeringsplatser utförs således endast på medlemmets eget ansvar. Plan ‘n Park är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår under parkering. På samma sätt är Plan ‘n Park under inga omständigheter ansvariga för parkering som inte har genomförts helt och hållet.

7..2. Medlemmen instämmer och accepterar att Plan ‘n Park inte kan hållas ansvarig eller ansvarig för andras användning av eller vidarebefordran av information på Plan ‘n Parks hemsida. Planeringen, utförandet och ansvaret för parkeringen är enbart beroende av medlemmen och ägaren och påverkar under inga omständigheter Plan ‘n Park.

7..3. Plan ‘n Parks service anses ha slutförts när medlemmen har tillgång till relevanta kontaktuppgifter på Plan ‘n Parks hemsida, som medlemmen har begärt för att komma överens om en parkering. Om medlemmen använder Plan ‘n Parks online betalningsplattform har betaltjänsten gjorts när beloppet har överförts från medlemmer till ägare.

7,4. Plan ‘n Park kan inte hållas ansvarig för tillgängligheten till tjänsten, fel eller på grund av en minskning / otillgänglighet av tjänstens funktionalitet, inklusive på grund av virus, tekniskt fel eller avbrott.

7,5. Plan ‘n Park kan inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster eller skador på egendomar, inklusive på grund av att ingen data eller information har skett eller förlorats.

7,6. Plan ‘n Park är enbart ansvarig för innehållet som företaget själv gjort. Plan ‘n Park kan inte hållas ansvarig för innehåll på hemsidan för Plan ‘n Park, inklusive särskilt udda text, information eller länkar som har lagts upp av medlemmar i textfälten på hemsidan.

 

§8 Dataskydd

8.1. Genom att anmäla sig som medlem på denna webbplats, är medlemmen överens om att Plan ‘n Park får behandla medlemmens personuppgifter enligt dansk lagstiftning.

8.2. Plan ‘n Park kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att medlemmens uppgifter inte är tillgängliga för andra användare än vad som är nödvändigt enligt Plan ‘n Parks affärsmodell och som är relevanta för dansk lagstiftning. Det finns ingen vidare avskiljning av medlemsuppgifter till tredje part. Medlemmen godkänner och förstår dock att medlemsuppgifter används för interna, statistiska och anonyma bedömningsändamål. Plan ‘n Park lagrar inte data som har tagits bort av medlemmen / användaren.

8.3. En medlem kan när som helst se vilken information Plan ‘n Park har lagrat och kan göra ändringar eller radera medlemsuppgifter under menyn "Mitt konto".

 

§9 Ändringar av villkoren

9.1. Plan ‘n Park förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst.

9.2. Vid ändringar i dessa villkor kommer medlemmarna att informeras via e-post. Förändringen kommer också att vara synlig på Plan ‘n Park hemsida och de villkor som finns tillgängliga på hemsidan kommer alltid att vara den senaste och nuvarande. Användaren / medlemmen bör därför alltid hålla sig uppdaterad om de senaste villkoren genom att regelbundet besöka hemsidan.

 

§10 Övriga bestämmelser

10.1. Om en eller flera villkor enligt dessa villkor blir ineffektiva eller visar sig vara opraktiska, är parterna skyldiga att göra rättsliga arrangemang som ger bästa möjliga resultat med samma eller liknande resultat.

10.2. Om en eller flera bestämmelser enligt dessa villkor blir ineffektiva eller visar sig vara opraktiska, kommer detta inte att påverka tillämpningen av de ytterligare bestämmelserna och bestämmelserna.

10.3. Eventuella tvist mellan Plan ‘n Park och en användare hanteras enligt dansk lag och i en dansk domstol.

10.4. Plan ‘n Park förbehåller sig rätten att genomföra en kontroll av de uppgifter som medlemmen uppger, på det vis Plan ‘n Park anser lämpligt. Plan ‘n Park äger eller är licensierat att använda alla rättigheter och andra immateriella rättigheter på webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter till text, ikoner, bilder, data, information, programmering, skript, design, layout och andra delar av webbplatsen. Plan ‘n Park har rätt att göra ändringar i tjänsterna som är nödvändiga för att följa med gällande säkerhetsstandarder eller andra lagliga eller auktoritativa krav.