Forretningsvilkår for Plan’n Park. Udlejning af private parkeringspladser

Ved anvendelse af ydelserne på vores hjemmesiden under domænet www.plannpark.com accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.

 

 

§1 Start


1.1 Hjemmesiden varetages af Plan’n Park, CVR-nr. 38651722, Bredgade 36B, 1260 København (herefter kaldet ”Plan’n Park”).

1.2 Plan’n Park udbyder parkeringspladser i hele Danmark i det omfang der er tilmeldt parkeringskapacitet i det ønskede område.

1.3 Plan’n Park har ikke noget ansvar for at der er ledig parkeringskapacitet i et ønsket område. Ledig kapacitet kan ses i Appen.

 

§2 Medlemskab
 

2.1 Adgangen til at benytte de af Plan’n Park udbudte ydelser afhænger af, om medlemmet er registreret medlem af Plan’n Park. Medlemmer af Plan’n Park kan aftale at bruge en andens parkeringsplads eller lignende ved brug af Plan’n Parks platform.

2.2 Medlemskab af Plan’n Park bliver etableret og er gyldigt ved:

a) medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Plan’n Park;

b) medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortoplysninger) i Plan’n Parks medlemsprofil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af Plan’n Park, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.3 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-mailadresse.

2.4 Plan’n Park er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”min konto”.

 

§3 Ydelser

3.1 Plan’n Parks brugere erhverver alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen gør det muligt for bilister at etablere kontakt til private ejere af parkeringspladser, som annoncerer med en parkeringsplads, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende parkering. Aftalen indgås imellem bilist og ejer af parkeringsplads. Plan’n Park er ikke aftalepartner i den endelige aftale, kun formidler. Se § 7 i øvrigt.

 

 

§4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos Plan’n Park. Det er ikke tilladt at aftale andet end nævnt i vores forretningsvilkår. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der udarbejdes en annonce for benyttelse af en parkeringsplads.

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for parkeringen mellem bruger og udlejer. Ved brug af online betaling reserveres beløbet på medlemmets debit-, kredit- eller Dankort, når han eller hun booker en parkeringsplads. Betaling trækkes først 24 timer efter det planlagte starttidspunkt for parkeringen. Beløbet for udlejning (minus servicegebyr til Plan’n Park) overføres til udlejers konto på Plan’n Park.dk, hvorefter han eller hun kan vælge at hæve beløbet

4.3 Plan’n Park forbeholder sig retten til at gennemføre betalingen på trods af bruges rettidige indsigelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Udlejer.

4.4 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver Plan’n Park et servicegebyr af prisen for den enkelte parkering. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og udlejer betaler automatisk beløbet ud af den godtgørelse, som han eller hun modtager fra bruger online.

 

§5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Plan’n Parks hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er strengt forbudt, medmindre dette er aftalt på forhånd med Plan’n Park.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Plan’n Park og medlemmet. Plan’n Park forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som Plan’n Park anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af §5

 

§6 Medlemmets særlige forpligtelser

6.1 Medlemmet indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Plan’n Park ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af Plan’n Parks hjemmeside tilfører Plan’n Parks hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Plan’n Park samt andre brugeres software og hardware skade.

6.3 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på Plan’n Parks hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til Plan’n Parks formidling af parkeringspladser, herunder specielt ved at benyttelse e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via Plan’n Parks hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Medlemmet indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. Plan’n Park forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere medlemmets korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

 

§7 Ansvarsfraskrivelse for Plan’n Park

7.1 Plan’n Park er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Plan’n Parks formidling af parkeringspladser foregår derfor på brugernes eget ansvar. Plan’n Park hæfter ikke for eventuelle opståede skader under parkering. Ligeledes hæfter Plan’n Park under ingen omstændigheder for parkering, som ikke er gennemført helt eller delvist.

7.2 Medlemmet er indforstået med og accepterer, at Plan’n Park ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Plan’n Parks hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for parkeringen afhænger alene af medlemmet og udlejer og vedrører i intet tilfælde Plan’n Park.

7.3 Plan’n Parks ydelse er leveret, når medlemmet har fået adgang til de på Plan’n Parks hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som medlemmet har anmodet om med henblik på at aftale parkering. Hvis medlemmet benytter Plan’n Parks online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra bruger til udlejer.

7.4. Plan’n Park kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 Plan’n Park kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 Plan’n Park er kun ansvarlig for indhold indrykket af virksomheden selv. Plan’n Park kan ikke drages til ansvar for indholdet på Plan’n Parks hjemmeside; herunder sær tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden.

 

§8 Databeskyttelse

8.1 Ved at lade sig registrere som medlem på dette websted giver medlemmet samtykke til, at Plan’n Park må behandle medlemmets persondata i overensstemmelse med dansk lovgivning.

 Ved afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og ruteinformation er medlemmet indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Plan’n Parks forretningskoncept kan blive tilgængelige medlemmer, der benytter Plan’n Parks hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 Plan’n Park vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for andre brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Plan’n Parks forretningskoncept og gældende dansk lovgivning. Medlemsoplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Medlemmet er dog indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål. Plan’n Park opbevarer ikke medlemsoplysninger efter disses sletning af bruger/medlemmet.

8.3 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”min konto” se hvilke oplysninger Plan’n Park har på medlemmet og yderligere på ”min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

 

§9 Ændringer af forretningsbetingelser

9.1 Plan’n Park forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

9.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af Plan’n Parks hjemmeside og de på hjemmesiden værende forretningsbetingelser vil altid være de senest i kraftværende og gyldige brugere/medlemmer bør derfor altid holdes sig orienterede om sidste nye forretningsbetingelser ved at jævnligt gå ind på hjemmesiden

 

§10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.3 Enhver tvist mellem Plan’n Park og en bruger afgøres efter dansk ret og ved dansk værneting

10.4 Plan’n Park forbeholder sig ret til at foretage en sådan kontrol af de oplysninger, medlemmet giver os, som Plan’n Park skønner passende. Plan’n Park ejer eller er licenseret til at bruge alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder på webstedet, herunder alle immaterielle rettigheder til tekst, ikoner, billeder, data, information, programmering, scripting, design, layout og andre elementer på webstedet. Plan’n Park har ret til at foretage ændringer i tjenesterne som nødvendigt for at overholde gældende sikkerhedskrav eller andre lovmæssige eller bestemmelsesmæssige krav.